Visai bieži pie mums vēršas kreditori ar lūgumu palīdzēt veikt piedziņu no kompānijas, kura jau iesniegusi maksātnespējas pieteikumu. Dabiski, ka piedziņas izredzes šādā  ielaistā stadijā parasti ir visminimālākās, un mēs vēlamies, lai kreditors to saprastu – jo ilgāk jūs atļaujat parādniekam nemaksāt, uzklausot viņa bezgalīgos attaisnojumus (bet tādus var izdomāt, cik vien vēlaties), jo vairāk sarūk cerības atgūt savu naudu! Šo faktu ir ļoti svarīgi saprast jau no pirmās kavējuma dienas, vērīgi sekojot burtiski katrām izmaiņām parādnieka firmas statusā  – tas ir pats minimālākais, ko var paveikt kreditors, lai glābtu savu labklājību. Bet daži taču  „pacieš” šādu parādnieku attieksmi pret sevi gadiem, un vēlāk brīnās, uzzinot, ka vai nu ir iestājies prasības noilgums, vai arī parādnieks vienkārši ir atkāpies – iesniedzis maksātnespējas pieteikumu. Un tādā gadījumā,  diemžēl, pat tiesa nekādi nespēs jums palīdzēt.

Kāda ir maksātnespējas jēga?

Maksātnespējas process var ilgt mēnešiem (īpaši sarežģītos gadījumos pat gadiem), jo jēga ir tāda, ka no parādnieka īpašumā esošā īpašuma tiek dzēstas viņa kreditoru prasības. Šis process sākas ar tiesas lēmumu par maksātnespējas pasludināšanu un tas beidzas arī ar tiesas  lēmumu par procesa pabeigšanu.

Neraugoties uz to, ka šis process ir sarežģīts, reizēm tā kreditoram ir pēdējā izeja. Maksātnespēju var iniciēt pats uzņēmums, tā kreditors, vai arī uzņēmuma darbinieks  (ja viņam nav izmaksāta darba alga).

Bet kādos gadījumos kreditors var iniciēt parādnieka maksātnespēju?

1.Ja tiesu izpildītājs nevar piedzīt no uzņēmuma parādu pēc tiesas lēmuma; 2.Ja uzņēmuma-parādnieka (SIA vai AS) parādi kopā sastāda vismaz 4268 еirо; 3.Ja cita juridiskā persona (individuālais uzņēmējs vai personālsabiedrība) nav izpildījusi saistības par summu, ne mazāku par   2134 еirо.

Kas notiek pēc maksātnespējas pasludināšanas?

1.Uzņēmuma valdes pilnvaras izbeidzas un tagad par uzņēmuma vadību un tā īpašumu atbild maksātnespējas administrators;

2.Tiek apturēta visu  par kredīta lietošanu aprēķināto procentu vai soda sankciju utt. atskaitīšana;

3.Tiesu izpildītājs pieņem lēmumu par izpildu lietvedības izbeigšanu;

4.Divu mēnešu laikā pēc tiesas lēmuma parādnieka ieķīlāto īpašumu nedrīkst pārdot.

Kā tālāk jārīkojas kreditoram?

Tātad, ja jūs esat kreditors un vēlaties atgūt savu naudu, tad jums jāsastāda kreditora pieteikums par to, lai administrators jūs iekļautu kreditoru prasību reģistrā (tā ir tabula, kurā ir uzskaitīti visi esošie parādnieka kreditor, administratora atzītie vai neatzītie, ar nodrošinājumu vai bez tā utt.)

Аdministrators ļoti rūpīgi izvērtē katra kreditora prasību, jo pret šāda pieteikuma sastādīšanu jāizturas nopietni un jāsagatavo visi parāda esamību apstiprinošie dokumenti.

Uzmanību! Ļoti svarīgi ir paspēt iesniegt administratoram kreditora pieteikumu 1 mēneša laikā no maksātnespējas izsludināšanas brīža. Tādēļ kreditoram jau  no parāda rašanās brīža nepieciešams kaut vai reizi mēnesī ieskatīties reģistrā, lai nepalaistu garām savas pēdējās izredzes.

Ko iesākt, ja kreditors nav paspējis un 1 mēnesis ir pagājis?

Maksātnespējas likumā ir paredzēta iespēja iesniegt kreditora pieteikumu pat pēc 1 mēneša termiņa, pieteikumu var iesniegt 6 mēnešu laikā no maksātnespējas pasludināšanas brīža, BET ne vēlāk par dienu, kad tika sastādīts kreditoru prasību apmierināšanas plāns. Ja jūs neesat iekļāvies 1 mēnesī, bet iesniegums ir iesniegts 6 mēnešu laikā, tad jums tiek liegtas balsstiesības kreditoru sapulcē un jūsu prasība tiks apmierināta pati pēdējā. Īpaši aktuālas prasības būs tiem, kuri iesnieguši pieteikumu 1 mēneša laikā. Bet ja esat palaidis garām arī 6 mēnešu termiņu, tad zaudējat prasījuma tiesības pret parādnieku.

Darbības pēc kreditora pieteikuma iesniegšanas

Administrators pieņem lēmumu par kreditoru prasījumiem, izvērtējot viena vai otra prasījuma atzīšanas pamatojumu, un sastāda kreditoru prasījumu reģistru. Ar šo reģistru iepazīstas visi parādnieka kreditori. Tālāk administrators sastāda parādnieka īpašuma pārdošanas plānu, aprakstot procesu pa posmiem, kāda dokumentācija un ziņas tika saņemtas no parādnieka par viņa mantisko stāvokli, pamatojoties uz saņemtajām ziņām, administrators nosaka prognozējamo līdzekļu apjomu, kādu plānots saņemt, pārdodot īpašumu. Plānā administrators norāda arī parādnieka īpašuma pārdošanas pabeigšanas termiņu, izdevumus un savu atlīdzību. Taču par kreditoru sapulci administratoram nav obligāti ziņot, tādēļ pašam kreditoram tam uzmanīgi jāseko.

Cik ilgi turpinās maksātnespējas process?

Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem: cik kreditoru ir parādniekam, cik liels ir īpašums, vai parādniekam ir savi parādnieki, vai ir jebkādi citi naudas avoti, cik ātri un labprāt parādnieks reaģē uz administratora prasību sniegt tādu vai citādu informāciju, kādā mērā viņš vispār vēlas sadarboties utt. Bet ja izrādās, ka parādniekam nekāda jēdzīga īpašuma nav, tad process aizņems no 2 līdz 3 mēnešiem.

Kurš, cik un kādus izdevumus maksā?

Uzņēmuma likvidēšanas izdevumi nedrīkst pārsniegt 5% no piedzīto aktīvu kopējās summas (ja kreditoru sapulcē nav nolemts citādi), bet atlīdzība administratorаm  – 10% no summas, kura saņemta par labu kreditoriem plus 2 minimālās darba algas. Izdevumi un administratora atlīdzība tiek segta vispirmām kārtām, no līdzekļiem, kuri saņemti no parādnieka.

Kā redzat, šis process nepavisam nav vienkāršs, un lai iespējami maksimāli paaugstinātu tā efektivitāti, nepieciešams ne tikai prasmīgi sastādīt kreditora pieteikumu, bet arī visa procesa laikā sekot katrai detaļai, uzturēt saikni ar administratoru, lai būtu lietas kursā par izmaiņām, un pat pašiem periodiski jāpārbauda publiskie reģistri. Lai novestu šo lietu līdz loģiskam nobeigumam un maksimāli nodrošinātu jūsu prasības – mēs esam gatavi sniegt jums atbalstu..