Sākumlapā » Par mums » Personas datu apstrādes drošības noteikumi parādu atgūšanas reģistrā (Privacy policy)
 1. Pārzinis

SPT Latvija SIA (turpmāk- Pārzinis),

vienotās reģistrācijas Nr. 40103954902,

juridiskā adrese Rīga, Krasta iela 86-20, LV-1021

Pārstāvis: SPT Latvija SIA pilnvarotā persona

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@paradupiedzina.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties pārziņa juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 1. Personas datu apstrādes mērķis

Parādu piedziņas reģistru izmanto, lai apstrādātu, uzraudzītu un pārvaldītu profesionālus uzdevumus parādu piedziņā. Šī aktivitātes darbības laikā parādu piedziņas reģistrā iekļautie personas dati tiks apstrādāti gan pirmstiesas parādu atgūšanā, gan parādu atgūšanā tiesā. Papildus parādu atgūšanas lietām, parādu atgūšanas reģistrā tiek iekļauti dati arī par tiesas procesiem (tiesvedība, krimināllietas un lūgumrakstu lietas), kā arī par maksātnespējas procesiem, tostarp parādu restrukturizācija, uzņēmumu pārstrukturēšana un bankrota procedūras.

Personas datus, kas ir iekļauti parādu piedziņas reģistrā, var apstrādāt saskaņā ar mērķiem, kas ir saderīgi ar iepriekšminētajiem lietojumiem un citiem ar parādu piedziņu saistītiem uzdevumiem. Šādi mērķi ietver, piemēram, datu pārziņa ziņošanu, uzraudzību un kontroli, kā arī pakalpojumu notikumu pārbaudi un klientu attiecību pārvaldību. Personas datus, kas tiek iegūti no parādu atgūšanas reģistra, var apstrādāt arī statistikas vajadzībām kā anonīmizētus, no kuriem persona vairs nav atpazīstama.

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz personas datu pārziņa statūtos noteiktajiem pienākumiem un uz parādnieka piekrišanas pamata.

Personu datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Vispārīgas datu aizsardzības regulas (ES)2016/679 (VDAR) (turpmāk tekstā- Regula) prasībam, ka arī balstoties uz Datu valsts inspekcijas rekomendācijām.

Papildus tam, personu datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Datu Valsts inspekcijas izdoto lēmumu par fizisko personu datu apstrādi;

ka arī pamatojoties uz Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu un Elektronisko sakaru likumu, īstenojot piešķirto speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanai.

Personas datu pārzinis parādnieku personas datus apstrādā īstenojot klienta likumīgas intereses, lai izpildītu parādu atgūšanas uzdevumu.

 1. Personas datu apstrādes grupas

Reģistrā iekļautais informācijas apjoms ir aprakstīts šajā sadaļā.

Kreditora dati:

– kreditora un / vai viņa kontaktpersonas vārds/uzvārds vai nosaukums;

– personas identifikācijas numurs / uzņēmuma reģistrācijas numurs;

– kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese);

– bankas rekvizīti;

– Norēķinu un pārdošanas konta informācija;

– informācija par parādu, prasības pamats un summa;

– informācija par parādu atgūšanas darbībām un apstrādes posmu;

– cita kreditora sniegtā informācija;

– cita informācija, kas ir nepieciešama uzdevuma veikšanai.

Parādnieka dati:

– parādnieka un / vai viņa kontaktpersonas vārds/uzvārds vai nosaukums;

– dzimšanas datums vai personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs

– kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese);

– informācija par parādu, prasības pamats un summa;

– informācija par parādu atgūšanas darbībām un apstrādes posmu;

– cita parādnieka sniegtā informācija;

– cita svarīga papildus informācija.

 1. Regulāri informācijas avoti

Parādu atgūšanas reģistrā apstrādātos personu datus iegūst no šādiem informācijas avotiem:

– kreditori;

– parādnieki;

– partneri;

– Uzņēmumu reģistrs (firmas.lv, lursoft u.t.t);

– Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistri;

– Valsts ieņēmumu dienesta reģistri;

– izpildes iestādes;

– tiesas.

 1. Personas datu saņēmēji

Parādu atgūšanas reģistrā iekļautie personas dati netiks izpausti personām, kas nav parādnieki, ja vien dati nav pieprasīti uz likuma pamatā, kā arī gadījumos, kad to pieļauj un nosaka likums.

Parādu atgūšanas uzdevumā informācijas saņēmēji

Parādu atgūšanas uzdevumā informācijas saņēmēji parasti ir tie paši, kas ir norādīti iepriekšējā sadaļā, ka arī darbinieki un pilnvarotās personas, kuru darba pienākumos ietilpst attiecīgo datu apstrāde, pats parādnieks, kreditors, pārziņa partneri, kā arī citas personas, kas ir saistītas ar parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanu, piemēram, tiesas, izpildes iestādes, citas valsts iestādes, pakalpojumu sniedzēji u.c.

Reģistra pakalpojumu sniedzēji

Tehnisko pakalpojumu īstenošanas laikā datu pārzinis izmanto uzticamus pakalpojumu sniedzējus, lai apstrādātu personas datus pārziņa vārdā, pamatojoties uz datu apstrādes kārtību, kas saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem tiek noteikta starp datu pārziņu un pakalpojumu sniedzējiem. Pakalpojumu sniedzēji apstrādā personas datus datu pārziņa vārdā un saskaņā ar pārziņa dokumentētiem norādījumiem.

Mēs esam atbildīgi par to, kā mūsu pakalpojumu sniedzēji apstrādā personas datus attiecībā uz reģistrētiem, nevis mūsu pašu datiem.

Īstenojot personas datu apstrādi, mēs izmantojam šādus pakalpojumu sniedzējus:

Swedbank AS

Latvijas Pasts VAS

Green balance SIA

FIRMAS.LV SIA

BITE Latvija SIA

OCTOPUS TELECOM SIA

Acard SIA

MANUSS SIA

TNNET Oy

Tilitoimisto Tili-Lii Oy

 1. Personas datu glabāšanas termiņš

Datu pārzinis apstrādā un glabā datus tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs iepriekš noteiktiem personas datu apstrādes mērķiem.

Jebkuri personas dati, kas nav mainījušies gadījumā, kad personas datu pārzinim vairs nav tiesiska pamata un nav likumā noteikta pilnvarojuma tos glabāt vai apstrādāt, tiek periodiski izņemtas no reģistra saskaņā ar personas datu pārziņa privātuma praksi.

Personas dati tiks pseidonimizēti pēc 3 (trīs) mēnešiem no parāda lietas izbeigšanas datuma.

Zēmāk ir detalizēts personu datu uzglabāšanas termiņu apraksts, kas tiek glabāti parādu piedziņas reģistrā:

-Informācija parādu atgūšanas reģistrā tiek glabāta 3 (trīs) gadus no parāda samaksas dienas.

-Ja parāds netiek samaksāts, informāciju par parādu glabā līdz prasījuma tiesību noilguma izbeigšanās dienai, tas ir,

a) attiecībā uz komercdarījumiem, atbilstoši Komerclikuma 406.panta nosacījumiem, 3 (trīs) gadi.

b) attiecībā uz parādniekiem un kreditoriem- fiziskām personām – 10 gadi (Civillikuma 1895.p.).

Papīra dokumenti tiek glabāti arhīva telpā vai attiecīgās zonālā arhīva telpās; elektroniskie dokumenti tiek arhivēti uz lietotāju datoriem vai serveros.

 1. Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju katrā atsevišķā gadījumā, kas ir aprakstīts šajā sadaļā, saskaņā ar Regulas noteikumiem. Lai īstenotu savas tiesības, personai r jāsazinās ar pārzini, rakstot uz e-pastu [info@paradupiedzina.lv], vai pa pastu uz pārziņa adresi, kas ir norādīts noteikumu sākumā.

Pirms informācijas sniegšanas pārzinim ir pienācīgi jāpārbauda datu subjekta identitāte.

Piekļūves tiesības

Saskaņā ar Regulas 15. pantu datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tiesības labot

Saskaņā ar Regulas 16. pantu datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus datu subjekta personas datus.

Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)

Saskaņā ar Regulas 17. pantu datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, un pārziņa pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja pastāv viens no 17.pantā minētājiem nosacījumiem.

Tiesības ierobežot apstrādi

Saskaņā ar Regulas 18. pantu datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv viens no 18.pantā minētiem apstākļiem.

Tiesības uz datu pārnesamību

Saskaņā ar Regulas 20. pantu datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, neskarot personas datu pārziņu, kuram sniegti personas dati. Vienošanās un apstrāde notiek automātiski.

Īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, datu subjektam ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

Tiesības iebilst

Saskaņā ar Regulas 21. pantu datu subjektam, balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz pārziņa likumiskajām interesēm, tostarp profilēšanu, kas pamatojas uz minētajiem noteikumiem. Pārzinis personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šādas tirgvedības vajadzībām, kas ietver profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu tiešo tirgvedību.

Ja datu subjekts iebilst pret apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām, personas datus šādā nolūkā vairs neapstrādā.

Datu subjekts savas tiesības iebilst var īstenot ar automatizētiem līdzekļiem, izmantojot tehniskās specifikācijas.

Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana

Pamatojoties uz Regulas 22.pantu, datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu.

Šis tiesības nepiemēro, ja lēmums ir vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai pamatojoties uz datu subjekta nepārprotamu piekrišanu.

Minētajos gadījumos datu pārzinis veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības, un leģitīmās intereses – vismaz tiesības panākt cilvēka līdzdalību no pārziņa puses –, lai datu subjekts varētu paust savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Jebkurš, kas uzskata, ka viņa tiesības, apstrādājot personas datus, ir pārkāptas var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13, Centra rajons, Rīga, LV-1011, info@dvi.gov.lv , tel. 67 223 131

Par pienākumiem attiecībā uz personas datiem un sekām

Datu pārzinis sniedz datu subjektam datus par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar datu subjekta pieprasījumu Regulas 15.-22. pantu ietvaros, bez nepamatotas kavēšanās un viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Vajadzības gadījumā termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un apjomu. Pārzinis informē datu subjektu par šādu iespējamo pagarinājumu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un kavējuma iemesliem. Ja datu subjekts iesniedz pieprasījumu elektroniski uz e-pastu, informācija jāiesniedz elektroniski datu subjektam uz e-pastu, ja vien nav pieprasīts citādi.

Ja datu pārzinis neveic pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma, datu pārzinis nekavējoties paziņo datu subjektam iemeslu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas un informē viņu par iespēju pārsūdzēt uzraudzības iestādei un citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

 1. Informācijas nodrošināšana datu subjektam

Pārzinim ir jāiesniedz datu subjektam informācija par kreditoru un parādnieku, kas ir norādīta šī dokumenta 4. Sadaļā, lai veiktu parādu atgūšanas uzdevumu.

 1. Personas datu tālāka apstrāde

Datu pārzinis neapstrādā personas datus citiem mērķiem, izņemot tos, kas aprakstīti šajos noteikumos.

Ja datu pārzinis turpina apstrādāt personas datus citiem mērķiem, datu pārzinim ir pienākums paziņot datu subjektam par to pirms tālākas apstrādes uzsākšanas. Šajā gadījumā datu pārzinis sniedz arī visu attiecīgo informāciju.

 1. Datu subjekta tehniskās un organizatoriskās drošības politikas vispārējs apraksts

Piekļuve parādu atgūšanas reģistram ir tikai tiem pilnvarotajiem darbiniekiem, kuri strādā parādu atgūšanas departamentā, un kuri ir parakstījuši atbilstošas ​​konfidencialitātes vienošanās.

Pārzinis ir nodrošinājis savus darbiniekus ar saistošiem rakstveida norādījumiem un noteikumiem par personas datu apstrādi un aizsardzību, kurus darbinieki ir apņēmušies ievērot.

Informācijas sistēmu drošība ir pienācīgi organizēta, proti, šifrēta un tehniski ierobežota.

Pārzinis pārbauda personas datu apstrādi, regulāri izmantojamo sistēmu un iekārtu apstrādi, kā arī novērtē riskus, kas ir raksturīgas personas datu apstrādei, piemēram, ieviešot jaunas tehnoloģijas.